محصولات

دوربین بولت 2.0 مگاپیکسل هایک ویژن

DS-2CE16D0T-IT1

HD1080P EXIR Bullet Camera
4,240,000 ریال

دوربین دام 5.0مگاپیکسل توربو هایک ویژن

DS-2CE56H1T-ITME

5MP HD EXIR Turret Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 2.0 مگاپیکسل توربو اچ دی هایک ویژن

DS-2CE16D0T-IR

HD 1080P IR Bullet Camera
3,460,000 ریال

دوربین دام 2.0 مگاپیکسل توربو اچ دی هایک ویژن

DS-2CE56D0T-IRMM

HD 1080p Indoor IR Dome Camera
2,990,000 ریال

دوربین دام 2.0 مگاپیکسل توربو هایک ویژن

DS-2CE56D0T-IR

HD1080P IR Turret Camera
3,300,000 ریال

دوربین دام 2.0 مگاپیکسل هایک ویژن

DS-2CE56D0T-IRM

HD 1080p Indoor IR Dome Camera
3,460,000 ریال

دوربین بولت 2.0مگاپیکسل هایک ویژن

DS-2CE16D0T-IT3

HD1080P EXIR Bullet Camera
4,650,000 ریال

دوربین بولت 2.0 مگا پیکسل هایک ویژن

DS-2CE16D0T-IT5

HD1080P EXIR Bullet Camera
5,180,000 ریال

دوربین بولت لنزمتغیر 2.0 مگاپیکسل هایک ویژن

DS-2CE16D1T-(A)VFIR3

HD1080P Outdoor Vari-focal IR Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین دام لنزمتغیر 2.0 مگاپیکسل توربوهایک ویژن

DS-2CE56D1T-(A)VFIR3

HD1080P Vari-focal IR Turret Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 2.0مگاپیکسل توربوهایک ویژن

DS-2CE16D0T-WL5

HD 1080p White Supplement Light Bullet Camera
6,750,000 ریال

دوربین دام 2.0مگاپیکسل توربوهایک ویژن

DS-2CE56D7T-IT3Z

HD1080P WDR Motorized VF EXIR Turret Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 2.0 مگا پیکسل استارلایت هایک ویژن

DS-2CE16D8T-IT

2MP Ultra Low-Light EXIR Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 2.0مگاپیکسل توربوهایک ویژن(استارلایت)

DS-2CE56D8T-ITM

2MP Ultra Low-Light EXIR Turret Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 2.0 مگاپیکسل توربوهایک ویژن(استارلایت)

DS-2CE56D8T-IT1

2MP Ultra Low-Light EXIR Turret Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 2.0مگاپیکسل توربوهایک ویژن(استارلایت)

DS-2CE16D8T-IT3

2MP Ultra Low-Light EXIR Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت لنزمتغیر 2.0 مگاپیکسل هایک ویژن(استارلایت)

DS-2CE16D8T-IT3Z

2MP Ultra Low-Light VF EXIR Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 2.0 مگاپیکسل توربوهایک ویژن(استارلایتPOC)

DS-2CE16D8T-ITE

2MP Ultra Low-Light PoC EXIR Bullet Camera
6,850,000 ریال

دوربین دام 2.0مگاپیکسل توربوهایک ویژن(استارلایتPOC)

DS-2CE56D8T-ITME

2MP Ultra Low-Light PoC EXIR Turret Camera
6,850,000 ریال

دوربین بولت 2.0مگاپیکسل توربوهایک ویژن(استارلایتPOC)

DS-2CE16D8T-IT3E

2MP Ultra Low-Light PoC EXIR Bullet Camera
8,210,000 ریال

دوربین دام 2.0 مگاپیکسل توربو هایک ویژن(استارلایت POC)

DS-2CE56D8T-IT1E

2MP Ultra Low-Light PoC EXIR Turret Camera
7,190,000 ریال

دوربین دام 2.0 مگاپیکسل توربوهایک ویژن

DS-2CE56D0T-IT3

HD1080P EXIR Turret Camera
4,430,000 ریال

دوربین دام 2.0 مگاپیکسل توربوهایک ویژن

DS-2CE56D0T-IT1

HD1080P EXIR Turret Camera
3,860,000 ریال

دوربین بولت 3.0 مگاپیکسل توربو هایک ویژن

DS-2CE16F1T-IT

3MP EXIR Bullet Camera
4,040,000 ریال

دوربین بولت 3.0مگاپیکسل توربو هایک ویژن

DS-2CE16F1T-IT1

3MP EXIR Bullet Camera
4,560,000 ریال

دوربین بولت 3.0 مگا پیکسل توربو هایک ویژن

DS-2CE16F1T-IT3

3MP EXIR Bullet Camera
4,950,000 ریال

دوربین بولت 3.0 مگا پیکسل توربوهایک ویژن

DS-2CE16F1T-IT5

3MP EXIR Bullet Camera
5,480,000 ریال

دوربین بولت موتورایز 3.0 مگاپیکسل توربوهایک ویژن

DS-2CE16F7T-IT3Z

3.0MP Motorized VF EXIR Bullet Camera
17,110,000 ریال

دوربین دام 3.0 مگا پیکسل توربو هایک ویژن

DS-2CE56F1T-ITM

3MP EXIR Turret Camera
4,040,000 ریال

دوربین دام 3.0مگا پیکسل توربو هایک ویژن

DS-2CE56F1T-IT1

3MP EXIR Turret Camera
4,430,000 ریال

دوربین دام 3.0مگا پیکسل توربوهایک ویژن

DS-2CE56F1T-IT3

3MP EXIR Turret Camera
4,690,000 ریال

دوربین دام موتورایز 3.0 مگاپیکسل توربوهایک ویژن

DS-2CE56F7T-IT3Z

3MP WDR Motorized VF EXIR Turret Camera
17,110,000 ریال

دوربین فیش آی 5.0 مگاپیکسل توربو هایک ویژن

DS-2CC52H1T-FITS

HD 5MP IR Fisheye Camera
24,630,000 ریال

دوربین بولت 5.0 مگا پیکسل توربو هایک ویژن

DS-2CE16H1T-IT

5MP HD EXIR Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 5.0 مگاپیکسل توربو هایک ویژن

DS-2CE16H1T-IT3

5MP HD EXIR Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت5.0مگاپیکسل توربوهایک ویژن (POC)

DS-2CE16H1T-ITE

5MP HD EXIR PoC Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 5.0مگاپیکسل توربو هایک ویژن(POC)

DS-2CE16H1T-IT1E

5MP HD EXIR PoC Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین دام5.0 مگاپیکسل توربوهایک ویژن

DS-2CE56H1T-IT1E

5MP HD EXIR Turret Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 5.0مگاپیکسل توربو هایک ویژن(POC)

DS-2CE56H1T-IT3E

5MP HD EXIR POC Turret Camera
تماس بگیرید

دوربین دام موتورایز 5.0 مگاپیکسل توربوهایک ویژن(POC)

DS-2CE56H1T-IT3ZE

5MP HD Motorized VF EXIR PoC Turret Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت5.0مگاپیکسل توربو هایک ویژن(POC)

DS-2CE16H1T-IT3E

5MP HD EXIR PoC Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 5.0 مگاپیکسل توربوهایک ویژن

DS-2CE56H0T-IT3ZF

5MP Turret Camera
11,460,000 ریال

دوربین بولت 8.0 مگاپیکسل توربو هایک ویژن

DS-2CE18U8T-IT3

4K Ultra-Low Light Bullet Camera
20,530,000 ریال

دوربین دام 8.0 مگاپیکسل توربوهایک ویژن

DS-2CE78U8T-IT3

4K Ultra-Low Light Turret Camera
19,500,000 ریال